Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering – BAFE (bafe@da.gov.ph) o sa DA-RFO 1 Regional Agricultural Engineering Division-Standards Regulation and Enforcement Section (sres.region1@gmail.com o sa numero (072) 242-1045 local 16 at 20).