*AFCs, pinarangalan sa Nat’l Volunteers’ Day
*Alamin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa avian influenza H5N1 virus